امروز روز زنبوراست.
قراره صبح بریم سراغ زنبورا و برگه های آماریشون رو پر کنیم. شاید از یکیشون عکس گرفتم و گذاشتم تو وبلاگ.

خیلی ذوق زده نیستم برای رفتن، بیشتر دلم نیست برم. ولی امروز داداشم با خریدن یه کلاه زنبورداری برای من غافلگیرم کرد و خب شرط انصاف نیست نرم باش.
میرم ولی خدا کنه رنبورا نیش بارونم نکنن.

+شاید دستکش ظرفشویی هم بردم :))